"Tamten wrzesień" - fragmenty widowiska historyczno-patriotycznego

"Tamten wrzesień" Fragmenty widowiska historyczno-patriotycznego